Befolkning
   

Befolkning

Vad står begreppet ”demografi” för?*

Rätt svar:

Demografi används ibland i betydelsen befolkningsstatistik, men mer exakt står det för den vetenskap som rör befolkningens storlek, fördelning och sammansättning.Det kan handla om kön, civilstånd, utbildning, yrke, intressen, inkomst – eller som här ålder.

Källa: SCB

Andelen invånare över 80 år är större i Norrbotten än i andra län.

Norrbotten, Dalarna och Tokyo är tre områden som har världens äldsta befolkning.

Det innebär en del utmaningar för ett samhälle.

Skatteunderlaget minskar samtidigt som behovet av hälso- och sjukvård ökar.

Om varje individ kan ta ett större ansvar för sin egen hälsa genom sunda levnadsvanor genom livet kan risken att insjukna i olika sjukdomar drastiskt minska och då också kostnaderna för sjukvården.

En åldrande befolkning kan också innebära ökade affärsmöjligheter, om vi kan bli ledande på att utveckla tjänster och produkter som underlättar egenvården.

I Sverige har vi Statistiska Centralbyrån, SCB, som regelbundet sammanställer fakta om olika områden inom demografin. Det är uppgifter som ofta ligger till grund för politiska och andra beslut om vad som bör göras på olika områden.

Vad betyder ”urbanisering”?*

Rätt svar:

Urbanisering står för människors flytt från landsbygden till städerna.

Fotograf: Maria Åsén

Urbaniseringen är en utveckling som pågått länge, men som tog fart på 1800-talet då industrialiseringen skapade många nya jobb i städerna.

Det är i dag också allt fler människor i mindre tätorter som flyttar till de allt mer dominerande storstadsområdena.

De senaste decennierna har urbaniseringen blivit en av de megatrender vi talade om i tidigare avsnitt.

En majoritet av världens befolkning bor i dag i storstadsområden.

Möjligheten till jobb drar folk till städerna – men det är också mycket annat i det stora utbudet som attraherar: affärer, kultur, nöjen, toppidrott och annat.

Urbaniseringen är ett fenomen som skapar bekymmer på så sätt att vissa platser blir överbefolkade. Det blir trångt om utrymme, svårt att få tag på bostad, problem i trafiken, ett överflöd av arbetssökande, med mera. Medan landsbygden avfolkas och områden lämnas mer eller mindre öde.

Det finns forskare som förutspår att samhällen kommer att kollapsa under de påfrestningar som urbaniseringen innebär.

I länder som Indien, Nigeria och Bangladesh är det redan så att en del storstadsområden inte längre klarar av att ta hand om alla människor som dras dit och då behöver mat, bostäder och arbete.

Det är en tendens som kan börja anas också i Stockholmsområdet och som ställer krav på alla ansvariga vad gäller samhällsplanering och samhällsekonomi.

Hur ser utvecklingen ut i Norrbotten?*

Rätt svar:

Utvecklingen pekar på att Norrbotten också upplever urbanisering, fast i betydligt blygsammare skala. Också här vill alltfler bo i städerna.

 

Fotograf: Petra Isaksson

Det försvårar möjligheterna till utveckling och tillväxt på regionens stora landsbygdsområden.

En fördel som Norrbotten har – det är närheten mellan boende, natur och kulturupplevelser, arbete och utbildning.

Allt det är förutsättningar för en attraktiv livsmiljö.

Dessutom behövs ett dynamiskt kulturliv och ett brett fritidsutbud.

Närheten mellan stad och landsbygd ger en bra grund till att utveckla tjänster och produkter inom grön tillväxt och cirkulär ekonomi.

Genom en framsynt planering som inkluderar hela länet har Norrbotten förutsättningar att utvecklas till ett hållbart och livskraftigt län.

Ungefär hur många invånare har Norrbotten?*

Rätt svar:

Norrbotten hade 250 497 invånare december 2018. Under femårsperioden 2012-2018 blev vi 2 608 fler norrbottningar. Utan tillskottet av nysvenskar sedan 2012 hade vi varit nästan 11 000 färre 2018. De senaste 25 åren är det dessutom bara Luleå och Piteå som ökat sin befolkning. Övriga tolv kommuner har minskat – mest Gällivare, Haparanda och Övertorneå.

Fotograf: Maria Åsén

Statistik om befolkning

 

Hur många invånare ska Norrbotten ha 2030, enligt målet i RUS? (Regional Utvecklingsstrategi)*

Rätt svar:

Målet i RUS är att det 2030 ska bo 260 000 personer i Norrbotten. Fler människor måste flytta till länet. Fler människor måste stanna kvar. För att det ska bli så måste det finnas jobb, boende, möjligheter till fritidsaktiviteter och en allmänt tilltalande livsmiljö.

Prognos utifrån att utvecklingen fortsätter som den är idag. Källa SCB

Norrbotten ska bli Sveriges mest välkomnande och nytänkande län. Det är visionen för den nya regionala utvecklingsstrategin 2030, som Region Norrbotten tagit fram tillsammans med många aktörer och engagerade norrbottningar under 2018.

Regional utvecklingsstrategi för Norrbotten

Underlag och filmer om Regional utvecklingsstrategi

Befolkningsutveckling de senaste 25 åren

Hur många flyttade till Norrbotten 2017?*

Rätt svar:

Under 2018 var det 1 579 som flyttade till Norrbotten, medan 1 539 flyttade härifrån – alltså ett plus på endast 40 personer. Målet är att minst 8 000 personer ska flytta till Norrbotten varje år. För att nå målet på 260 000 invånare 2030 är det alltså nödvändigt att se till att betydligt färre flyttar härifrån varje år och att fler flyttar in.

Fotograf: Maria Åsén

En av de allra största utmaningarna är att få unga kvinnor att välja Norrbotten. Här måste vi bli bättre på att erbjuda attraktiva utbildningar, intressanta jobb, en stimulerande fritid och ett mer jämställt län, där unga kvinnor vill bygga sin framtid.

Hur är könsfördelningen mellan invånarna i Norrbotten?*

Rätt svar:

Det är alltså aningen fler män än kvinnor som bor i Norrbotten. Drygt två procent motsvarar drygt 5 000 fler män.

Källa: SCB

Målet är att andelen kvinnor-män ska vara i nivå med rikets.

Det innebär nästan fifty-fifty – 49,8 kvinnor och 50,2 procent män.

Ett annat mål är att antalet unga norrbottningar i åldern 16-24 år ska öka.

Målet är ligga i nivå med riket – vilket innebär 9,6 procent kvinnor och 10,3 procent män.

I dag är siffrorna för Norrbotten 8,4 procent kvinnor och 10,2 procent män.

En orsak är att det framför allt är unga kvinnor som flyttar från länet – vilket oroar.

Norrbotten måste bli en mer attraktiv region – både för alla som redan bor här och för dem som funderar på att flytta hit.

Hur många kilometer strand per invånare finns det i Arjeplog? *

Rätt svar:

I Arjeplog finns det 15 633 km strand – längs sjöar, öar och älvar. Eftersom Arjeplog är Norrbottens minsta kommun med bara 2 821 personer blir det drygt fem kilometer strand per invånare.

Fotograf: Maria Åsén

I Sverige har vi ett generellt strandskydd som gäller vid kuster, sjöar och vattendrag i hela landet och har två syften:

Det ena är att trygga allmänhetens tillgång till strandområden.

Det andra är bevara goda livsvillkor för djur och växter.

Det skyddade området är normalt 100 meter från strandkanten.

På det området får man inte bygga nya byggnader, eller på nåt bygga eller avgränsa så att det hindrar allmänhetens tillgång till området.

När man nu pratar om att luckra upp strandskyddet innebär det att glesbygdskommuner typ Arjeplog skulle kunna erbjuda attraktiva tomter i strandnära lägen och på så sätt kanske kan locka både boende och turister.

Hur många bostäder ska byggas i Norrbotten per år, enligt målet i RUS?*

Rätt svar:

För att människor ska kunna bo kvar i sina kommuner eller i regionen måste de ha någonstans att bo. Det ska byggas minst 1 500 bostäder per år i Norrbotten. 2016 var siffran 1 144.

Fotograf: Maria Åsén

I 10 av de 14 kommunerna i Norrbotten råder det mer eller mindre svår bostadsbrist – i de centrala områdena.

På landsbygdsområdena är problemet det motsatta, vilket är lika illa, eller kanske värre.

Ingen vill att Norrbotten ska dras isär, men för att undvika det måste det finnas kvar en levande landsbygd.

Där finns det tillgång till bostäder – men inte folk som vill bo där.

För dem som ändå gör det är det viktigt att det finns bra välfärdstjänster och en väl fungerande service.

Digital kommunikation och ett fungerande transportsystem är av största vikt för att Norrbottens landsbygder ska utvecklas.

Länet behöver fler sociala investeringar så att människor upplever spännande platser för möten och samspel där de kan uppnå grundläggande behov, tillit och trygghet.

Det innebär bland annat:

Bra och trygga kommunikationer.

Bättre samverkan och samordning av samhällsservice.

Möjligheter till en aktiv fritid.

Social hållbarhet i form av jämställdhet, tillit, trygghet och tillåtande miljöer.

Regional utvecklingsstrategi (RUS)

Vilken kommun i Norrbotten har flest arbetspendlare?*

Rätt svar:

I Boden är det 31 procent av de arbetande som pendlar till jobben, de flesta i Luleå.

Fotograf: Maria Åsén

I topp i Sverige ligger bland annat Botkyrka kommun, där cirka 70 procent av de arbetande är pendlare.

Under ett år tillbringar en genomsnittlig pendlare i Stockholmsområdet nästan sju veckor på väg till och från jobbet.

Inom vilken grupp är ohälsan störst i Norrbotten?*

Rätt svar:

Undersökningar visar att människors hälsa är sämre i Norrbotten än i landet som helhet. Det gäller rent allmänt, men särskilt kvinnorna.

Bland kvinnorna i Norrbotten är ohälsotalet 28,8 procent, medan det bland männen är 23,1.

De siffrorna måste minska, särskilt bland kvinnorna, och åtminstone inte vara högre än rikets 26 procent. Ohälsotal innebär måttet på utbetalda nettodagar sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning och aktivitetsersättning.

Ofta är hälsan sämst bland dem med sämst ekonomi och livsvillkor.

Bara genom jämlika livsvillkor kan vi uppnå en god, jämlik och jämställd folkhälsa.

Inte minst är det den demografiska utvecklingen med en ökande andel äldre i Norrbotten som kommer att ställa krav på framtidens hälso- och sjukvård.

I framtiden kommer det i allt större utsträckning att handla om att hitta nya mobila, digitala lösningar för personlig service och människors möten med vården

Patienter och närstående kommer att få en allt större roll i hälso- och sjukvården.

Ett övergripande mål är att norrbottningarnas hälsa ska bli bättre, mer jämlik och jämställd.

Därför behöver regionen ställa om vård och sjukvård mot en mer nära vård med digitala lösningar.

Det ska vara en vård som utgår från att möta individen i sin livsmiljö och där samhället stöttar befolkningen till hälsosamma levnadsvanor genom hela livet.

Det handlar om att förbättra folkhälsan, motverka utanförskap och segregation och främja möten mellan människor.

Hur många uppdrag gjorde ambulanserna i Norrbotten under 2017?*

Rätt svar:

Ambulanserna i Norrbotten gjorde 31 445 uppdrag 2017. Snittet för perioden 2012-2017 var cirka 32 100 uppdrag, eller drygt 600 per vecka.. Ambulanshelikoptern var 2017 ute på 401 uppdrag, medan ambulansflygplanet det året transporterade 1 300 patienter – då i de fyra nordligaste länen.

Fotograf: Linnea Ivarsson

I Norrbotten finns 22 ambulanser vid länets 15 ambulansstationer.

Sju stationer finns i anslutning till de fem sjukhusen i länet: Sunderbyn, Gällivare, Kiruna, Kalix och Piteå.

I ambulansfordonen finns utrustning för akut omhändertagande och vård.

Telemedicin har använts sedan slutet av 90-talet vilket innebär att man från ambulansen kan skicka exempelvis ett EKG för bedömning till valfritt sjukhus i länet.

Förutom vägambulanserna finns det i Norrbotten en ambulanshelikopter stationerad i Gällivare, använd för bland annat insatser i glesbygden och för transporter mellan vårdinrättningarna.

Det finns också två ambulansflygplan i beredskap dygnet runt året om.

De är gemensamma för Norrbotten, Västerbotten, Jämtland och Västernorrland och är stationerade i Luleå och Umeå.

De används för överflyttningstransporter både inom och utom länen.

Var det som du trodde?

Berätta gärna för dina vänner!